Vés al contingut

Directora: Bet Dachs Rossell

Fites destacades

El curs 2021-2022 l’activitat de recerca de la UVic-UCC ha continuat presentant resultats creixents. En destaca de forma significativa l’augment del nombre de doctorands, del nombre de tesis llegides, de la quantitat de projectes finançats i també del volum de finançament competitiu obtingut, gran part d’aquest, provinent de programes de finançament europeus. 

Pel que fa a l’Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement (OTRI) està organitzada a través de sis unitats, de les quals aquestes quatre són unitats finalistes: Oficina de Doctorat, Unitat de Gestió de la Recerca – Oficina de Projectes, Unitat de Valorització i Transferència de Coneixement i Unitat de Divulgació Científica; i la Unitat de Producció Científica i la Unitat Econòmica de la Recerca, són unitats de suport transversal. 

Les principals fites assolides enguany són:

  • ​​​​​Estudis de Doctorat. S’ha potenciat el pla formatiu transversal per a doctorands i directors de tesi. S’ha arribat als 337 doctorands inscrits als 10 programes de doctorat i s’ha doblat el nombre de tesis llegides respecte al curs anterior; concretament, aquest curs s’han llegit 41 tesis doctorals. Així mateix, s’ha creat el Comitè de Qualitat del Centre, s’ha aprovat la Política de qualitat i s’ha dissenyat el Sistema de Gestió de la Qualitat (SGIQ) de l'Escola de Doctorat.
  • Projectes competitius. S’ha continuat superant l’import de finançament obtingut l’any anterior: el curs 2021-2022 el volum de recursos provinents de convocatòries competitives guanyades ha estat de 6.004.519 €, una part important dels quals corresponen a projectes del Centre Tecnològic BETA. El curs passat també ha incrementat de forma notable el nombre de projectes europeus finançats i el nombre de projectes europeus en curs, que han estat 67.  Finalment, cal posar en valor les accions derivades del programa propi UEurope, que ha començat a donar resultats.
  • Projectes de transferència de coneixement. Ha incrementat el nombre de contractes, acords i convenis signats, arribant a la xifra de 120 i per un import  total de 930.295 €. S’ha continuat incentivant l’execució de projectes col·laboratius d’abast territorial i s’ha potenciat la cartera de tecnologies i invencions generades per la comunitat universitària i amb potencial per ser codesenvolupades i/o transferides directament a la societat.
  • Activitats de divulgació científica. S’ha mantingut l’elevat nombre d’activitats congressuals i de divulgació científica que s’organitzen a la UVic-UCC durant els últims cursos. El curs 2021-2022 s’han registrat 213 activitats organitzades. Cal destacar la participació de la UVic-UCC a l'European Research Night, enguany liderada des del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) en col·laboració amb la Unitat de Divulgació Científica (UDC). I, finalment,  la participació de la UDC en el document Pla de comunicació de la Recerca, elaborat des del Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement.
  • Gestió de Dades i Unitat Econòmica. En l'àmbit transversal, la Unitat de Producció Científica continua treballant per a la integració i l’automatització en la recollida dels resultats de recerca de les diferents facultats de la UVic-UCC per a l’elaboració de les estadístiques i la millora del posicionament de la Universitat. Així mateix, s’ha consolidat el suport que des de la Unitat Econòmica de la Recerca, creada en col·laboració amb l’Àrea de Gestió Econòmica (AGEP), s'ofereix a la Unitat de Projectes.

 

Resum del curs 

A l’OTRI, durant el curs 2021-2022, s’ha continuat potenciant l’estratègia d’especialització de cada una de les unitats amb l’objectiu d’oferir un acompanyament professional i personalitzat als grups de recerca, a les càtedres, als centres de recerca i transferència de coneixement i al col·lectiu investigador i investigador en formació, en general. L’acompanyament ha consistit a respondre de la forma més proactiva possible les peticions de participació en tasques de promoció i preparació d’activitats, cerca de socis europeus i sol·licituds de finançament i preparació d’informes de verificació o seguiment d’estudis, entre d’altres. 

En relació amb el col·lectiu d’investigadors en formació o doctorands i doctorandes, des de l’Escola de Doctorat s’ha intensificat el suport i l’assessorament que s’ofereix a l’hora de preparar les sol·licituds d'ajuts predoctorals i d'altres. També s’ha continuat treballant a fons amb el Programa de doctorats industrials de la Generalitat de Catalunya, de manera que el curs 2021-2022 s'han obtingut 7 nous contractes de doctorat industrial. 

El projecte intern U-Europe, per potenciar la presentació de projectes a programes europeus, s’ha continuat desenvolupant per part de l’Oficina de Projectes i ha donat molt bons resultats, com ara l’elaboració de 14 plans d’acompanyament, la preparació de 9 propostes de projectes, la incorporació en 2 xarxes COST o l’organització de la 1a Jornada El Dia d’Europa, a la UVic-UCC. 

Finalment, i com a projectes estratègics de creixement i potenciació de la recerca de la UVic-UCC al territori, des de l’OTRI s’ha format part dels grups de treball creats per a avançar cap a la creació de dos centres de recerca autònoms, el centre tecnològic BETA i l’Institut de Recerca en Salut i Ciències de la Vida i de la Salut a la Catalunya Central (IRIS-CC).