Vés al contingut

Directora: Mireia Triquell Durà

Fites destacades

  • Pla director de persones (PDP). S'han continuat definint els projectes vinculats a la innovació i automatització, creant aplicacions i generant recursos que permetin facilitar les gestions per a la comunitat universitària, així com garantir un major rigor i excel·lència en tots els processos. UTalent és l'eina per gestionar la incorporació de personal i té el segell per a la transparència i l’excel·lència HRS4R. També es compta amb el sistema d’incentivació de PAS per facilitar les avaluacions i l’UTeletreball per dur a terme el seguiment del treball a distància no regular.  

  • La política de selecció segueix els valors de la UVic i busca l’excel·lència a l’hora d’incorporar personal. Des de l’Àrea de Polítiques del Talent s'ha dut a terme formació i acompanyament individualitzat en funció de les necessitats que han manifestat els diferents actors que formen part del procés. 

  • Pla de formació. S’ha establert la sistematització de la planificació anual del pla de formació TIC i idiomes amb diferents nivells d’especialització (anglès, francès, alemany i pròximament italià).  

  • Teletreball. El personal interessat a fer teletreball no regular té accés a una guia pas a pas per sol·licitar-lo, un annex al contracte, aspectes clau, una distribució anual, drets i deures, i un registre horari (teletreball). 

Resum del curs 

L’Àrea de Polítiques del Talent té quatre eixos vertebradors definits al Pla director de persones (2019), que marca el full de ruta de tota actuació que s’impulsi des de l’Àrea. L’aposta se centra en la innovació en totes aquelles accions que es duen a terme des de l’Àrea, sense obviar que cal establir protocols clars i acordats per a cadascun dels projectes vinculats. Així doncs, es vol garantir l’excel·lència i, per fer-ho, és clau analitzar, dissenyar, adaptar i avaluar. I sobretot, amb un component humà, que és el que diferencia la UVic-UCC.

S'ha continuat impulsat l'eina UTalent, que es troba al Campus Virtual. Actualment, s'hi centralitzen les accions requerides i que estan vinculades a la incorporació de professionals, modificacions de contracte, dedicació de treball a distància, avaluacions del mèrit competencial, documentació addicional del PDI (sexennis, acreditacions, etc.). És l’eina de gestió de les promocions PDI, UDocentia, UTeletreball, entre altres. L’objectiu que es persegueix rau a sistematitzar i vetllar per la transparència, l'objectivitat i, per tant, el compliment del segell HRS4R. En aquest sentit, s'ha apostat per invertir en capital humà, acompanyant les direccions d’àrees i serveis, així com les direccions i coordinacions de departaments, i dissenyant un sistema que dona resposta a la realitat actual. La implicació que tant el PAS com el PDI ha mostrat ha contribuït a fer que un equip petit pogués obtenir els bons resultats amb què compta actualment.