Vés al contingut

Director: Ricard Giramé Parareda.

Fites destacades

 • Resolució favorable de l’avaluació dels processos i procediments transversals d’abast d’Universitat i de Fundació Universitària Balmes, dels SGIQ. Aquest és el pas previ a l’avaluació pròpiament dels sistemes de Gestió per a l’obtenció de l’acreditació institucional dels centres.
 • Organització de les Jornades de Gestió de la Qualitat, amb la participació d’Alfonso Davalillo.
 • Avaluació de la 1a convocatòria d’UDocentia.
 • Cocoordinació del projecte de Govern de la dada amb SEIDOR, i debat i reflexió al voltant model de gestió interna de les dades de la UVic-UCC.

 

Resum del curs 

El curs 2021-2022 l’Àrea de Qualitat ha continuat desenvolupant els projectes estratègics iniciats els cursos anteriors. En l’àmbit de gestió de la qualitat, s’ha donat suport i s’ha fet la gestió tècnica de la implementació del nou mapa de processos v. 5 a totes les facultats i els centres adscrits. S’ha continuat treballant en el disseny i l’adaptació del programa UNIKUDE al model de la UVic-UCC i, en paral·lel, s’ha millorat en diferents aspectes el disseny i la gestió de les actuals eines per al seguiment, arxiu i publicació dels Sistemes de Gestió —incloent-hi la coordinació de tots els grups de treball d’aquest àmbit a Moodle—, a l’espera de la implementació del nou programari UNIKUDE.

Pel que fa a l’àmbit de l’anàlisi de dades, les actuacions més destacades han estat les següents:

 • Implementació del quadre de comandament integral per al Rectorat i la Direcció General de la FUB i creació d’un quadre de control per als indicadors del Pla estratègic d’universitat 2021-2025.
 • Actualització dels casos dels informes d’indicadors de grau, màster i doctorat, com també els quadres de comandament de centre. S’ha fet la recollida de dades i preparat els informes dels indicadors de l’SGIQ. Participació activa al grup de treball BICC.
 • Nombre de peticions ateses (sol·licitud d’estadístiques): 35 en total, de les quals 20 són internes de la UVic-UCC i 15 d’externes.
 • Treball amb SEIDOR per a la implementació de les millores de BI a curt termini per millorar l’actualització i publicació dels informes d’indicadors de grau i màster.
 • Millora de la qualitat de dades de PDI i PAS a PGU, així com dels sistemes d’extracció i visualització d’aquestes.
 • Recollida de dades i preparació d’estadístiques per als diferents rànquings estatals i internacionals.
 • Preparació de la tramesa 2022 dels fitxers amb dades UVic-UCC per a la CIC.
 • Creació de pàgina web amb els resultats de les diferents enquestes UVic integrats.
 • Pel que fa a l’àmbit de l’avaluació, s’han obert la primera i segona convocatòries d’UDocentia, i s’ha resolt la primera amb 45 PDI avaluats favorablement.
 • Nombre d’assessoraments al PDI per a l’acreditació: 72.
 • Nombre d’assessoraments al PDI per als sexennis: 58.
 • Cal destacar que s’ha incorporat el PDI d’Elisava en el marc d’atenció i assessorament en els processos externs d’avaluació. S’ha continuat millorant el PGU per a la recollida de dades qualitatives del PDI.