Vés al contingut

Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes (FETCH)

Sens dubte ens hem trobat davant un curs ben excepcional, marcat d’entrada pel traspàs del nostre company Sebastià Riera i Cusí. En Sebas ens havia acompanyat des de l’any 1984 de forma activa tant en l’àmbit de la docència com en el de la gestió. Serveixi aquesta memòria també per recordar-lo a ell i a la seva manera de ser i de fer que tant ens ha ensenyat.

D’altra banda, una pandèmia, la covid-19, ha contribuït a l’excepcionalitat d’aquest curs 2019-2020, fet que ens ha obligat a adaptar el model docent a mig curs per poder garantir la continuïtat dels estudis al nostre alumnat en format online.

 • És important recollir en aquesta part de la memòria el testimoni d’una de les accions impulsades per l’equip de deganat amb la finalitat d’estrènyer i enfortir les relacions a la Facultat: El Participa Fetch. Amb aquesta eina de gestió s’ofereix una plataforma per fer arribar al Consell de Direcció del Centre aquells temes d’interès i preocupacions relacionades amb el dia a dia de la Facultat i que poden afectar a tota la comunitat.
 • Amb una clara intencionalitat d’estrènyer les relacions amb l’entorn professional i ampliar-ne les xarxes de relacions tot vinculant-hi la docència universitària, la Facultat ha iniciat el projecte EU (Escola i Universitat) que reverteix la innovació i la qualitat educatives tant a les aules de la Universitat com a les de les escoles mitjançant la participació de mestres, infants, estudiants i professorat universitari. En el marc d’aquest projecte els infants de les escoles de Vic venen a fer classes a la Universitat.
 • Cal destacar també la posada en marxa de la segona edició del programa MID (Mentoratge i Identitat Docent) que estableix les bases i el compromís amb totes les escoles de la ciutat i la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vic per promoure el diàleg amb l’entorn professional de mestres i contribuir a la millora de la formació inicial de mestres i de la mateixa professió.

D’acord amb l’estructura del Pla d’Actuació del període 2016-2020, l’activitat de la Facultat ha estat organitzada en cinc àmbits:

 1. La consolidació i els nous reptes en el desplegament de les titulacions de grau. Durant el curs 2019-2020, s’implementen accions de millora en les set titulacions de la Facultat. Alhora, s’aposta pel disseny d’un nou títol: el doble grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i Mestre d’Educació Primària amb Menció en Educació Física per poder donar resposta a l’interès creixent per aquesta especialització educativa a través de la suma de dues disciplines amb una llarga trajectòria a la Facultat.
 2. El desplegament i consolidació de l’oferta de titulacions Durant el curs 2019-2020, la qualitat de l’oferta de màsters queda confirmada amb les avaluacions favorables de diversos títols. Dins el marc VSMA, es duen a terme les visites d'acreditació i es reben els informes favorables del màster universitari en Psicologia General Sanitària, el màster universitari en Innovació en Didàctiques Específiques i el màster universitari en Pedagogia Montessori. D’altra banda, s’obté la verificació positiva del màster universitari en Educació Inclusiva, Democràcia i Aprenentatge Cooperatiu i del màster universitari en Traducció Especialitzada.
 3. La intensificació de l’activitat de recerca i transferència de coneixement per part del personal docent i investigador adscrit a la Facultat

  Durant el curs 2019-2020 s’ha creat el Centre d’Estudis i Recerca en Educació (CRED) de la UVic-UCC. El centre neix amb la intenció d’impulsar projectes de recerca de caràcter internacional, enfortir sinergies entre les investigadores i investigadors dels diferents grups de recerca i dinamitzar la investigació en el territori. Aquest centre acull sis grups de recerca de la FETCH: GRAC, GRAD, GREF GRELL, GREUV i CODI.

  Aquest curs la FETCH ha mantingut les 16 dedicacions consolidades en recerca: una DAR (Dedicació Avançada en Recerca) i quinze DIR (Dedicacions d’Intensificació en Recerca). També ha comptat amb tres DIR temporals d’un any.

  Enguany, els congressos que la FETCH ha organitzat a Vic durant el curs 2019-20 s’han vist afectats per la covid-19, per la qual cosa només es va poder realitzar el següent: Storytelling Revisited: Gender, Language, Music and Cinema in Children’s Literature (2a edició), organitzat pels grups de recerca GETLIHC, TEXLICO i GRELL a Vic, el 27 de novembre de 2019.

  Els projectes de recerca concedits en el marc de la Facultat, durant el curs 2019-2020 han estat tres, dos projectes d’àmbit europeu i un projecte I+D, d’àmbit estatal:

  • Alliance 3: School, family and community against early school leaving. Amb la participació dels grups de recerca GREUV i GRAD. KA201-235FEC55. Catholic Western University, Comissió Europea 2019-2022.
  • Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education. Amb la participació del grup recerca GRELL Erasmus + KA2. University of Vic, Comissió Europea 2019-2022.
  • Resituando la renovación pedagógica en España desde una perspectiva crítica. 5 estudios de caso en centros de secundaria de Aragon, Cataluña, Castilla-León, C. Valenciana y P. Vasco. Liderat pel grup de recerca GREUV. PID2019-108138RB-C22. Ministerio de Ciencia e Innovación, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, Universitat de Girona 2020-2023.
 4. L’impuls de la mobilitat i la internacionalització, tant dels estudiants com del professorat i el personal d’administració i serveis, i l’impuls de les activitats de formació continuada

  En l’àmbit de la mobilitat i la internacionalització cal remarcar el procés de consolidació dels projectes internacionals de pràctiques de la FETCH així com la consolidació de les accions d’internacionalització de la Facultat que s’han portat a terme gràcies a l’estreta col·laboració del PAS i PDI. Pel que fa a la mobilitat internacional, el curs 2019-20 s’ha mantingut tant la mobilitat d’estudi com la de pràctiques outgoing, malgrat l’impacte que va tenir la pandèmia les dues últimes setmanes de pràctiques internacionals. D’altra banda, la mobilitat incoming també s’ha mantingut respecte al curs anterior. Cal esmentar que els programes curts de mobilitat outgoing de la Facultat no es van poder dur a terme durant el segon semestre degut a les restriccions internacionals causades per la pandèmia. Pel que fa als programes curts de mobilitat incoming, el curs 2019-20 només es va poder realitzar el de Düsseldorf (Alemanya) perquè es feia a principis de març de 2020. Tanmateix, la pandèmia ha impossibilitat la participació al congrés europeu ETEN. Durant aquest curs s’ha continuat amb el projecte Europeu Erasmus+ KA2 Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education juntament amb universitats d’Alemanya, Polònia, Israel i Xipre. A més s’ha endegat un nou projecte Europeu Erasmus+ KA2 coordinat per la FETCH (WIN: writing for inclusion) amb la participació d’universitats d’Itàlia, Hongria i Ucraïna.

  Pel que fa a la formació contínua del professorat, i més enllà de la que s’especifica en aquesta memòria dins l’apartat dedicat al CIFE en la qual també s’hi veu reflectit el professorat de la FETCH, destaquem les accions següents:

  • La realització de la II Jornada de Pràctiques als graus de MEP/MEI/DG
  • Seguint els acords presos a nivell de claustre el desembre de 2019, la I Jornada de coordinació a cadascun dels graus de la facultat.
  • La realització, també a nivell de facultat, de la Jornada d’Innovació Docent “La transformació educativa a la FETCH”, jornada que donava continuïtat a l’eix central treballat a la JID2020 “Lideratge i transformació educativa a la UVic-UCC” promoguda per la Comissió d’Innovació Docent i adreçada, com cada any, al tot el PDI de la nostra universitat.
  • En el context de l’’intercanvi d’experteses a la Facultat amb la finalitat d’aportar valor a la formació inicial del nostre estudiantat dels diferents graus, s’ha continuat un curs més el seminari de formació “La transversalitat del gènere en la formació inicial”, que ha comptat amb la participació de professorat dels diferents graus.

  Destacar en tots els casos, per una banda, el fet que finalment aquestes activitats formatives s’han dut a terme de manera no presencial pels condicionants de la covid-19, i de l’altra l’alta participació i resposta per part del PDI a les diferents convocatòries. Finalment, notar que dins del marc del Programa FORMA’T de formació del professorat de la UVic-UCC, el CIFE ha comptat amb la col·laboració i la implicació de diverses professores i professors de la FETCH tant en la formació adreçada a l’àmbit de la tecnologia educativa com a l’àmbit de la planificació i la gestió de la docència.

  Ja pel que fa a l’altre gran àmbit de la formació permanent, referida al professorat d’Educació Infantil, Primària i Secundària del territori, estretament vinculada a l’àmbit de l’educació, si bé no de manera exclusiva, el professorat de la FETCH ha participat en diverses activitats promogudes des del CIFE i de les quals se’n destaquen:

  • El lideratge o colideratge d’alguns dels grups de treball i seminaris de formació promoguts des del CIFE dins del marc del Pla de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, trobades periòdiques totes elles que esdevenen un veritable intercanvi entre el professorat universitari i el no universitari.
  • La presència, un any més, de professorat del grau en Educació Infantil a l’Educongrés 2020 “Jocs i espais d’aprenentatge a l’educació Infantil”, esdeveniment que compta amb la implicació, any rere any, de la coordinació del grau en Educació Infantil.
  • Pe que fa a les iniciatives d’intercanvi facultat/escoles destaca la tercera edició del Seminari MID (Mentoratge i Identitat Docent) sobre la construcció de la identitat docent dels i les mestres i centrat en la seva formació inicial
  • En el mateix context és rellevant la posada en marxa del Taller DAC (Docència en Alternança) sobre la vinculació entre la Universitat i els centres de pràctiques, activitats formatives que han comptat amb la participació tant de professorat de la Facultat com de mestres i professorat de les escoles de Vic.

  Val a dir que aquestes dues darreres iniciatives formen part del projecte Creuant Mirades entre la Universitat i l’entorn professional de mestres i professorat de secundària impulsat pel Deganat i que compta amb el suport de l’Ajuntament de Vic. Finalment, destacar els contactes establerts així com les converses i acords que donen continuïtat al marc de col·laboració establert entre la Facultat i el CIFE amb el Departament d’Educació i de manera especial amb els Serveis Territorials a la Catalunya Central.

 5. La planificació dels projectes estratègics de Facultat inclosos al Pla d’Actuació (2016-2020)

  Pel que fa als projectes estratègics de Facultat inclosos al Pla d’Actuació presentat i aprovat al Claustre de 14 de desembre de 2016, cal destacar un aspecte que s’ha treballat en aquest curs acadèmic: la I jornada de Pràctiques de la Facultat, que ha possibilitat trobades entre el professorat de les diferents titulacions per reflexionar, qüestionar i millorar els processos de pràctiques.

Lliçons de Jubilació que s’han pogut celebrar durant aquest curs:

 • Lliçó de jubilació del professor Robert Ruiz i Bel, amb el títol “Sobre el dret de les persones amb discapacitat a un educació inclusiva. Implicacions en l’àmbit universitari”. Encomi a càrrec de Núria Padrós i Tuneu.
 • Lliçó de jubilació del professor Francesc Codina Valls amb el títol: “Llegir per créixer: lectura literària i educació”. Encomi a càrrec de M. Àngels Verdaguer i Llorenç Comajoan.

A causa de la covid-19 s’han hagut de posposar per al curs 2020-21 les lliçons de jubilació previstes durant el segon semestre d’aquest curs de la professora M. Carme Bernal i del professor Miquel Pérez.

 

Eduard Ramírez Banzo

Degà

Facultat de Ciències de la Salut i del Benestar

El curs 2019-2020 ha estat marcat per la crisis sanitària, però, malgrat tot, hem culminat gràcies a la implicació de tota la comunitat universitària i, específicament, a la del personal de la Facultat. La covid-19 ha condicionat el format habitual de docència de tota la Universitat. Aquest haurà estat el curs del confinament, de l'esforç importantíssim de l’alumnat i del professorat per tirar endavant la docència, el curs de l'ensenyament en línia més que mai, i de l'enorme activitat a distància amb el personal d'administració i serveis. En suma, un curs que ha estat possible gràcies al clar compromís i la determinació dels docents, els estudiants i els professionals de serveis.

Hem aconseguit adaptar-nos al canvi amb actuacions ràpides, àgils i coherents amb la realitat i el nostre model formatiu. Els anys que la Facultat de Ciències de la Salut i del Benestar porta desenvolupant un model multimodal, amb els graus en Nutrició Humana i Dietètica i en Teràpia Ocupacional han estrat cabdals el segon semestre, en el context del confinament i al pas imprevist de la docència presencial a la virtual. L’experiència acumulada ha estat clau per implementar aquest sistema també als graus d’Infermeria i Fisioteràpia, garantint l’adaptabilitat de la formació universitària a les necessitats geogràfiques i temporals dels nostres estudiants.

El compromís d'una Facultat, formada per més de 200 professors i professores i més de 1.400 estudiants, també s’ha posat de manifest amb la resposta a l’emergència de la crisi sanitària, amb professorat que s'incorporava a treballar als hospitals i amb estudiants cridats a donar suport als centres sanitaris. Tot plegat ha suposat una gran lliçó d’autoconeixement i de resiliència.

Tot i les dificultats inevitables, hem participat en el lideratge d’un altre projecte de recerca europeu, el Co-Care, un Erasmus+ en el qual prenem part a través del grup de recerca M3O. També hem participat activament a la Doctoral Training Week de l’Escola de Doctorat, ja que un dels objectius de la Facultat és continuar treballant en la mesura del possible per donar suport al PDI doctorand i doctor per a la seva acreditació. En aquest marc, felicitem la Dra. Cristina Font per la lectura de la seva tesi doctoral. També s’ha mantingut l’aposta pel PDI i s’ha treballat per buscar un personal més estable que permetés millorar la qualitat docent i fer créixer més la Facultat, tenir més doctors i fer més recerca. A més a més, l’equip del PAS de la Facultat s’ha pogut continuar internacionalitzant, amb la participació de Núria Codina a la International Staff Training Week a Newcastle upon Tyne, Anglaterra.

Aquest curs ha estat marcat per un canvi en el deganat. La Dra. Paola Galbany va deixar el càrrec de degana al maig, i va ser rellevada per la vicedegana, la Dra. Míriam Torres, que va assumir el càrrec de degana en funcions.

Paral·lelament, durant l'agost es va produir el traspàs inesperat i dolorós de la nostra companya del Personal d’Administració i Serveis i responsable de la Secretaria del Centre, Aina Roca Anfruns, en un accident de cotxe.

EL 2019-20 serà un curs que no podrem oblidar, i que quedarà marcat per una altra paraula clau, la solidaritat: perquè tota la comunitat del centre ha mostrat la seva millor faceta donant suport a totes i cadascuna de les moltes necessitats i problemes que la pandèmia ha anat plantejant a la societat. La Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar continuarà sent un factor important per al futur millor que ens espera.

 

Míriam Torres Moreno

Degana

Facultat d’Empresa i Comunicació

Aquest darrer curs 2019-20 ha estat sens dubte un curs molt atípic. A partir del mes de març la pandèmia de la covid-19 ho va modificar absolutament tot i amb uns efectes sobre l’activitat acadèmica i docent que poc abans resultaven imprevisibles. Confinament obligat i la necessitat imperiosa de transformar el nostre sistema presencial cap a la modalitat online, adaptant la docència als fusos horaris per tal que els estudiants estrangers poguessin seguir la docència des dels seus països. L’esforç tecnològic i humà de tot plegat ha resultat ingent. La col·laboració de tot el personal i dels estudiants ha estat modèlica. Hem aconseguit culminar el curs sense que el procés formatiu dels nostres estudiants es veiés afectat, diguem que amb una relativa normalitat.

En aquesta situació els esforços de tota la facultat en la segona part del curs han anat encaminats a proporcionar una docència i activitats formatives exigents i de qualitat als estudiants, garantint la resposta adequada i necessària de tot el professorat, posposant comeses universitàries menys urgents. Tot i així, vam considerar indispensable tirar endavant un cicle de webinars en què reputats intel·lectuals de diferents àmbits reflexionessin sobre el món que ens venia després de la pandèmia, allò que se n’ha dit la “nova normalitat”. Vam viure conferències molt rellevants dels economistes Antón Costas i Oriol Amat, del periodista Antoni Bassas, del pensador Josep Ramoneda i, finalment, de la consellera d’Empresa de la Generalitat de Catalunya Àngels Chacón.

Un curs marcat, també, per canvis en les responsabilitats institucionals, amb la incorporació de Josep Burgaya com a nou degà i de Montse Corrius en la funció de vicedegana. Tot i alguns petits canvis i reestructuracions, hi ha hagut força continuïtat amb l’equip de direcció anterior. El més significatiu ha estat la configuració d’una nova àrea de responsabilitat que conté les funcions de Promoció, Formació Continuada i Pràctiques, que ha assumit Xavier Ginesta, així com la incorporació d’Àngels Pinyana que suma la responsabilitat de la Multimodalitat a la que ja tenia sobre Innovació Docent. Aquest equip, reconfigurat a partir del mes de març, ha assumit la responsabilitat d’elaborar un Pla d’Acció per al proper curs 2020-21 amb la finalitat de reforçar els aspectes estratègics de la FEC i posar en marxa nous projectes que permetin encarar amb força renovada els propers cursos.

Un esforç molt important de la FEC durant aquest curs 2019-20 ha estat el camí cap a l’aprovació dels nous plans d’estudi de tres titulacions de grau: Màrqueting i Comunicació Empresarial, Periodisme i Comunicació Audiovisual. Un procés intens, complex i necessari de revisió i auditoria dels graus que posa a prova l’estructura d’un centre i que s’ha pogut saldar amb total satisfacció gràcies al treball de molta gent, però de manera especial per la dedicació i lideratge dels coordinadors d’aquestes titulacions.

Com és habitual, la docència de la facultat es complementa amb el programa “Professionals a l’Aula” que es porta a terme des del 2013 i que permet als estudiants conèixer reputades experiències professionals de molt diversos camps. També les conferències fan aquesta funció d’ampliació de la formació comptant amb intel·lectuals de prestigi. Podríem destacar en el darrer curs, entre altres, la conferència d’Àlex Reina, Business Development Director, sobre “Els reptes d’un model de negoci d’e-commerce: deporvillage”. La de l’articulista i escriptor Antoni Puigverd, “Som el que escrivim”. O també la de Manel Arroyo, director de Dorna Sports Managing, sobre “La gestió dels grans esdeveniments esportius. El cas de Dorna Sports i Moto GP”. També cal destacar, en el marc de la implicació de la Facultat en el Congrés Català de la Cuina, la taula rodona de tres cuiners amb estrella Michelin (Nandu Jubany, Carles Gaig i Carles Pérez) a l’entorn del tema “La transformació als fogons: del cuiner al cuiner-empresari”.


Josep Burgaya i Riera

Degà

Facultat de Ciències i Tecnologia

El curs 2019-2020 ha estat marcat per la situació de pandèmia per covid-19 que va marcar el segon semestre. Tot i això vam començar el curs amb l’excel·lent noticia que la Facultat de Ciències i Tecnologia havia estat reconeguda amb la distinció Jaume Vicens Vives pel projecte de Pràctiques integrades del grau en Biologia. També es va constituir un nou equip d’estudiants, l’Hermod Racing team, per participar a la competició Smart Moto Challenge. Durant el curs es va continuar treballant en les accions del Pla d’Actuació de la Facultat en els àmbits acadèmics, de recerca i de divulgació científica.

Cal fer un reconeixement a l’alumnat i el personal de la Facultat, així com a tot el personal de la UVic-UCC, per l’enorme esforç que s’ha fet en els darrers mesos del curs per adaptar-se a la realitat que ens ha tocat viure des del mes de març. No ha estat fàcil quedar-se a casa i adaptar-se a unes noves dinàmiques d'un dia per l'altre. Les videotrucades ens han donar l’oportunitat de no aturar-nos i hem poder continuar amb èxit la majoria d’activitats.

En aquest context complex, l’alumnat s’ha mostrat molt empàtic i comprensiu amb la nova situació i s’ha adaptat a les noves modalitats de contacte, entenent bé la situació i prenent paciència en els moments de més incertesa.

Com a degà, vull expressar el meu sentiment d’orgull envers tot el personal de la Facultat, perquè ha donat resposta a aquesta crisi en la qual encara treballem, amb l’únic objectiu comú de superar aquestes dificultats amb responsabilitat. Finalment, vull agrair a tothom haver contribuït a creat un clima de convivència càlid i positiu.


Sergi Grau Carrión

Degà

Escola de Doctorat

El curs 2019-2020 ha suposat un any més de creixement dels estudis de doctorat, amb la significativa presència dels nous doctorands i les noves doctorandes del Programa de Medicina i Ciències Biomèdiques i la verificació del Programa de Disseny i Comunicació que es va presentar en estreta col·laboració amb el centre adscrit BAU. Centre Universitari de Disseny de Barcelona. Són dos programes, l’un ja engegat i l’altre verificat, que són el reflex de l’activitat investigadora en àmbits diferenciats. Les tesis doctorals que s’hi duran a terme faran avançar encara més la recerca tant en medicina i ciències biomèdiques com en disseny i comunicació.

Pel que fa a l’evolució general, el creixement és sostingut i continuat i ens situa al voltant dels dos-cents setanta estudiants de doctorat inscrits en els vuit programes de doctorat en actiu. El creixement es manté també en el nombre de tesis en la modalitat de doctorats industrials i en les tesis en règim de cotutela.

Un element destacable del curs 2019-2020 és la realització de la primera edició de la Doctoral Training Week, una setmana intensiva i intensa de formació oberta a tots els doctorands i doctorandes de la UVic-UCC. Hi va haver més de cinc-centes inscripcions als diferents cursos, seminaris, tallers i conferències que corresponen a cent vint-i quatre persones diferents, de les quals noranta eren estudiants de doctorat. La resta eren directors i directores de tesis, membres del PAS i persones vinculades a la recerca. L’assistència real en relació a les inscripcions va ser del 88% i, pel que fa a la modalitat, el 73% va ser assistència presencial i la resta online. La Doctoral Training Week es va cloure amb una conferència del professor Stephen Ball, antic titular de la càtedra Karl Manheim i investigador del Institute of Education de Londres, una figura eminent a escala internacional.

Una setmana després de la Doctoral Training Week es concretava el confinament i es decretava l’estat d’alarma a causa de la pandèmia per covid-19. No podíem fer memòria del curs 2019-2020 sense abordar breument l’impacte de la pandèmia en els estudis de doctorat. Des de l’Escola de Doctorat s’ha procurat acompanyar el millor possible doctorands i doctorandes i reduir, en la mesura de les nostres capacitats i recursos, les distorsions creades per la pandèmia en els terminis dels dipòsits de tesis, en la interrupció d’estades i de treballs de camp i en la reducció d’activitats formatives. Malgrat tots els inconvenients, les lectures de tesi s’han dut a terme, tant en format presencial com en format híbrid, amb les garanties adequades pel que fa a seguretat i pel que fa a rigor acadèmic. Esperem que la situació millori i que el curs 2020-2021 puguem reprendre allò que no s’ha pogut fer aquest curs, i que puguem aprendre de tot allò que ha passat, sempre en benefici de la qualitat de les tesis doctorals com a reflex d’una recerca i d’una docència universitàries a la UVic-UCC, també de qualitat.

 

Antoni Tort i Bardolet

Director

Campus Professional

L’activitat acadèmica del sisè curs del Campus Professional de la UVic-UCC s’iniciava el 19 de setembre. Després d’una presentació inicial per part de les direccions i cap d’estudis es va fer una visita a les instal·lacions i serveis als quals els joves de formació professional de la UVic tenen al seu abast com a membres de la comunitat universitària. El còmput global d’alumnes del Campus Professional de la UVic-UCC, per al curs 2019-2020, ha estat de pràcticament 300 estudiants repartits entre els diferents centres de Vic, Granollers, Manresa i Olot. Aquest curs no hi ha hagut novetats en l’oferta formativa, i s’ha seguit desenvolupant la metodologia dual com a eix estratègic de la formació per tal que el màxim nombre d’alumnat aprengui mentre treballa, i treballi mentre aprèn i es capacita per a l’exercici d’una professió determinada i l’obtenció d’un títol.

 

CFGS Centre Nombre d’alumnes
Cicle de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma Vic 34
Cicle d’Animacions de 3D, Jocs i Entorns Interactius Vic 53
Cicle Màrqueting i Publicitat Granollers 47
Cicle de Processos i qualitat en la indústria alimentària Olot 36
Cicle de Pròtesis dentals Manresa 50
Cicle d’Administració i finances en gestió esportiva Manresa 29
Cicle d’Educació infantil, ciència i experimentació Manresa 45
Total   294

 

El curs 2019-2020 ha estat un curs clarament marcat per l’inici de la pandèmia i la conseqüent situació de confinament de tota l’activitat, fet que ha suposat un gir important en el funcionament de totes les activitats acadèmiques que s’han dut a terme i que s’han hagut de reinventar. Amb tot, l’activitat no s’ha aturat.

Algunes de les activitats destacades aquest curs han estat les següents:

 • El Campus Professional ha consolidat la seva participació durant el mes d’octubre i per segon any consecutiu a les activitats de la Setmana Europea de la Formació Professional (The European Vocational Skills Week) a través del seu centre Teknós de Vic i Granollers amb xerrades basades en “La FP i la FP Dual, un compromís amb el teu futur”. Hi van participar empreses i estudiants per exposar la seva experiència en la formació professional dual i com ajuda les empreses a captar talent i és alhora una fórmula excel·lent de formació per als joves.
 • Al novembre destaca la participació dels estudiants del cicle de Màrqueting i Publicitat en una campanya de promoció de la formació professional dual de la Fundació Bankia. Una proposta dels alumnes relativa a la realització d’un scaperoom per promocionar el seu cicle va rebre una subvenció econòmica i va acabar finalista en l’entrega de premis per part de l’organització.
 • Dos estudiants del cicle de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma van participar en els entrenaments que es realitzaven per primera vegada a Catalunya del Catskills, el Campionat de Catalunya de formació professional. Posteriorment, el 12 de març, un d’ells va participar en la competició.
 • Quatre estudiants del Campus Professional de la UVic-UCC (Vic i Granollers) van participar en la 1a edició de les 24h d’Innovació Barcelona organitzades per Dualiza Bankia i el Departament d’Educació. La iniciativa, dirigida als estudiants majors d’edat de Formació Professional de Catalunya, va tenir lloc els dies 18 i 19 de desembre durant 24hores seguides a l’Espai Bital de l’Hospitalet. L’objectiu era apropar el talent i el potencial creatiu de la Formació Professional a l’empresa a través de reptes empresarials plantejats per empreses. Un dels estudiants va guanyar la competició participant en el repte de l’empresa TMB.
 • Al gener, i en el marc de l’assignatura d’Empresa i Iniciativa Emprenedora, els estudiants del cicle de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma i del cicle d’Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius van iniciar el Repte Empresa, activitat promoguda per Creacció que pretén despertar actituds, aptituds i coneixements dels joves de la comarca d’Osona com a futurs emprenedors i emprenedores. El Repte Empresa és un programa pedagògic i d’aprenentatge dirigit, on els equips que hi participen han de donar resposta, mitjançant la metodologia Lean Startup, basada en els principis de l’emprenedoria i la innovació, a un repte que en aquest cas plantejava l’empresa Girbau. Un dels equips de Teknós va guanyar un dels premis amb un projecte anomenat Gymclean i el centre va ser reconegut per Educaemprèn Osona per a la promoció de l’emprenedoria entre els joves estudiants.
 • Finalment els estudiants del cicle d’Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius van iniciar pel febrer un projecte de col·laboració amb la Facultat de Ciències i Tecnologia de la UVic i el Museu Episcopal de Vic per a donar resposta a la “Nit dels Museus” que havia de tenir lloc durant el mes d’abril. Els alumnes treballaven conjuntament amb estudiants de grau universitari en propostes de realitat virtual i realitat augmentada amb peces del Museu que s’havien de presentar durant aquesta activitat que, atesa la situació de pandèmia, va quedar anul·lada.

Les activitats habituals de captació i visites d’orientació s’han vist truncades per la situació de confinament. Tot i això s’ha participat en format online a la fira Guia’t, al Saló de l’Ensenyament i a diferents sessions de la Jornada de Portes Obertes i Orientació.

Per al Campus Professional UVic-UCC, més enllà de les competències tècniques també és important potenciar les competències transversals, les actituds positives davant del treball i els bons hàbits dels estudiants. Així, a nivell transversal, tots els estudiants de Teknós, tant de Vic com de Granollers, participen al llarg del curs en tallers o activitats transversals més allunyades del seu àmbit professional, però dirigides a aconseguir una millor capacitació, implicació i motivació. Aquest any algunes s’han hagut d’adaptar a la no presencialitat.

Jornades

 • Els estudiants de cicle formatiu de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma i d’Animacions 3D, jocs i entorns interactius participen a les Jornades R+D+I TIC Salut i Social (23 octubre)
 • Els estudiants de Teknós Vic assisteixen a la Mobile Week (25 de febrer)
 • Es duen a terme sessions d'orientació preuniversitària per als alumnes de segon curs (març-maig)
 • Participació a la xerrada “Onward” de Pixar des de la mirada dels futurs tècnics superiors en Animacions 3D (11 de març)

Tallers

 • Focus group sobre addicció a drogues de l’Ajuntament de Granollers. Participació d’alguns estudiants del cicle de Màrqueting i Publicitat (11 de novembre)
 • Taller “Qui sóc jo? Quina és la meva personalitat?” (10 de gener)
 • Taller “Dinàmiques de grup en processos de selecció” (13 gener)
 • Taller “Orientació Laboral”
 • Taller “L'art d'emprendre el teu negoci” (17 de febrer)
 • Taller "Endeutar-se? Amb seny!" (27 de febrer)
 • Taller “XXSS UVic-UCC” i “Taller de ràdio” (2 de març)
 • Taller “Endeutar-te? Amb seny!” (4 de maig)

Visites a empreses o visites de persones i empreses al centre

 • Barbany (octubre)
 • Elisabet Ruiz Fernàndez, directora de comptes (novembre)
 • IPSOS (novembre)
 • Exposició Elisava (novembre)
 • Isoveri (novembre)
 • Associació Galgos112 (gener)
 • Dara Pharma (febrer)
 • Apindep (març)
 • GamePlay (març)
 • Ribel Idea (març)
 • Àgora (abril)
 • Bon Preu (juny)
 • Mixus i Apindep (juny)

Aquest curs no s’ha pogut dur a terme l’acte de graduació, que es farà durant el proper curs acadèmic, però sí que els i les estudiants que finalitzaven els seus estudis han pogut gaudir d’un comiat online organitzat per l’equip directiu del centre, una trobada emotiva on no van faltar parlaments i records en format de vídeo.

 

Núria Barniol i Noguer

Directora