Vés al contingut

El curs 2019/20 l’Àrea de Qualitat ha desenvolupat la seva activitat en els següents àmbits d’actuació:

 • En l’àmbit de la gestió de la qualitat
  • S’ha aprovat el reglament dels òrgans de qualitat de la UVic-UCC, i s’ha constituït la Comissió de Qualitat de la Universitat i el Comitè de Qualitat d’Àrees i Serveis.
  • S’ha revisat i millorat el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) per adequar-lo a les exigències establertes perquè els centres docents de la Universitat puguin obtenir l’acreditació institucional i se n’ha fet difusió i formació dins el programa FORMA’T del CIFE. Específicament s’ha treballat en: redefinir el mapa de processos de la UVic-UCC, incloent la visió del centre; harmonitzar les fitxes dels processos i procediments i adaptar-ne els formats; actualitzar la informació al web; donar suport i formació al desenvolupament dels processos de centre de la Facultat de Ciències i Tecnologia així com als centres federats i adscrits per l’adaptació dels processos i procediments i per la publicació de la informació.
  • S’ha treballat amb la Facultat de Disseny i Enginyeria ELISAVA per iniciar l’adaptació a l’SGIQ al model de la UVic-UCC.
  • En les memòries de verificació i autoinformes d’acreditació s’han adequat els continguts dels subestàndards en què l’Àrea de Qualitat és referent, homogeneïtzant la part transversal tant per estudis propis com de la resta d’institucions federades i adscrites i assessorant els centres per adaptar-ne la part específica. També s’ha aportat la informació corresponent als apartats dels Informes de Seguiment de la Qualitat i als Plans de Millora de Qualitat de Centre.
  • Juntament amb ATIC i OTVOA s’ha definit un plec tècnic de condicions per a la contractació d’un programari específic per a la gestió de la qualitat –UNIKUDE– i s’ha treballat en el seu disseny i característiques bàsiques per a la implementació.
 • En l’àmbit de la generació de coneixement
  • S’ha seguit treballant en les peticions internes i externs de dades. Aproximadament s’han atès seixanta peticions, el 80% de les quals d’origen intern i el 20% externes.
  • S’ha continuat donat suport i elaborant els indicadors de titulació per l’acreditació dels diferents centres avaluats en el curs corresponent. Així mateix s’ha millorat la informació d’aquests indicadors per al seguiment de les titulacions i els centres, i s’han publicat al web aquests informes. A banda, s’han elaborat els informes de seguiment dels programes de doctorat.
  • S’ha iniciat un projecte per millorar el rendiment de comptes públic, a través de l’aplicació MS Power BI.
  • S’ha seguit treballant en la confecció i lliurament de les dades acadèmiques a UNEIX per a la seva publicació juntament amb els indicadors de la resta d’universitats catalanes, en les diferents plataformes d’informació pública gestionades per la Direcció General d’Universitats (DGU) i AQU Catalunya. A més, s’ha atès la demanda de la DGU de recollir i ctractar un panell de dades relatives a l'activitat docent durant el confinament de la primavera de 2020.
  • S’ha treballat en la gestió de dades per a diferents rànquings nacionals i internacionals i en la monitorització i anàlisi de resultats un cop publicades les corresponents edicions dels rànquings.
 • En l’àmbit de l’avaluació
  • S’ha treballat, juntament amb l’Àrea de Gestió Econòmica i de Persones i l’Àrea de les TIC, en la millora del Programa de Gestió Universitària (PGU) pel que fa a l’emmagatzematge i tractament de les dades qualitatives del PDI (titulacions, acreditacions, sexennis, etc.)
  • S’ha donat continuïtat a la reformulació del Manual d’Avaluació de la Docència. En aquest sentit, s’ha constituït un grup de treball format per diferents grups d’interès i assessors externs, per redefinir un nou sistema d’avaluació de l’activitat docent: UDocentia.
  • S’han continuat atenent les peticions d’informació i assessorament del PDI interessat en l’acreditació i en l’avaluació de sexennis. Concretament s’han fet trenta-dos assessoraments per a l’acreditació de PDI i setze assessoraments a PDI per a l’avaluació de trams de recerca.
  • S’ha participat en trenta-tres reunions amb els grups de recerca de la UVic-UCC, aportant informació estadística sobre les dades qualitatives de cada grup, i explicant les línies mestres dels processos d’avaluació externs.
  • Seguint les indicacions del vicerectorat de Professorat, s’ha donat suport als processos de promoció i reconeixement del PDI, així com als plans de desenvolupament personal.
  • S’han gestionat les enquestes de satisfacció de tots els grups d’interès de la Universitat: les de docència (rebuda i impartida), les de serveis, infraestructures i espais, l’observatori laboral...; i s’ha donat suport a totes aquelles enquestes que des de diferents àmbits s’ha requerit d’activar.
 • En l’àmbit de la transparència
  • La direcció executiva del Portal de la Transparència de la UVic/FUB recau en la direcció de l’Àrea de Qualitat. En aquest sentit s’ha vetllat per l’actualització de la informació del portal, així com pel correcte funcionament de la plataforma de continguts, aplicant-hi les millores tecnològiques oportunes.