Vés al contingut

1. Presentació del Pla Director de Persones (PDP):

Es va dur a terme la presentació del PDP dins el marc de la jornada estratègia de direccions del PAS. En aquest sentit, es va exposar l’objectiu del Pla i les línies d’acció a emprendre. Així doncs, el PDP aposta per les persones tenint en compte la millora contínua, el desenvolupament professional i l’excel·lència.

Eixos vertebradors del PDP

Eixos vertebradors del PDP

 

Les competències transversals requerides a les persones que formen part de la UVic són, treball en equip, orientació als resultats, orientació a l’usuari, solució de problemes, adaptabilitat al canvi i compromís.

Dins de la jornada es va dur a terme una sessió de treball guiada en què es van tractar dos temes (conciliació laboral i sistema d’avaluació), que gràcies al treball en equip i a les aportacions de les persones assistents, van donar lloc a les propostes que posteriorment exposem.

 

2. Sistema d’avaluació i millora de competències

El juny del 2016, la direcció de la UVic i el comitè d’empresa van acordar la transformació del complement d’antiguitat en un nou sistema d’incentivació que afectés el PDI i el PAS. El mes de setembre del 2020 és quan l’esmentat acord del 2016 es concreta en accions. El sistema d’avaluació és una eina clau per a l’avaluació de l’assoliment en el lloc de treball.

Amb aquest acord, el personal s’implica amb la UVic amb un doble compromís:

  • Participar activament en la sostenibilitat de la institució al llarg del temps, rebent unes contraprestacions d’imports més petits i allargats en el temps (triennis i quinquennis)
  • Ampliar les seves competències (tècniques i transversals), quan es detectin aspectes de la seva feina diària que calgui millorar, mancances en els àmbits de les TIC, idiomes, o calgui participació en activitats de visió externa.

Així doncs, durant el 2020 s’ha dissenyat una eina informàtica on es registren les avaluacions anuals de tot el personal PAS (estructura) per procedir a la seva avaluació i càlcul final quan es compleixi el seu quinquenni. Tan l’avaluador/a com l’avaluat/da poden accedir-hi a través de la icona que es troba al Campus virtual, on troben un espai personal amb dos apartats, un de competències genèriques, on hi apareixen les sis competències transversals amb els elements que ens indiquem si la persona mostra l’evidència de cada competència, i un sistema de puntuació amb quatre estadis. Per altra banda, hi apareix l’apartat de competències tècniques, on es desglossa segons el detall indicat a l’acord.

Detall Resultat
Total d’avaluacions realitzades 210

 

3. Selecció i incorporació de personal (PAS i PDI)

La Política de Selecció està fonamentada en la missió, visió i valors de la UVic-UCC. Des d’aquesta perspectiva es duen a terme les accions pertinents per poder donar resposta a les necessitats de personal de les diferents àrees, vetllant per l’encaix competencial de les persones. La política de d’atracció del talent té com a missió l’excel·lència en tot allò relatiu a la incorporació de persones a la UVIC-UCC.

L'objectiu principal d'aquesta política és l'estandardització dels processos d’atracció de talent, selecció i contractació, vetllant per la transparència (segell HRS4R) i l’excel·lència per aconseguir l’ajust competencial en els perfils a incorporar a la UVic-UCC, garantint l'adequació tècnica i personal a cada lloc de treball així com l’encaix amb la cultura organitzativa.

Així doncs, es dissenyen les accions pertinents per donar resposta a les necessitats d’incorporació i fidelització de personal de la UVic-UCC.

Es crea una eina de gestió per a aquesta dimensió, l’UTalent, a la qual es pot accedir des del Campus virtual. En aquest sentit, la fórmula que s’estableix sense excepció és la següent,

UTalent

Cal tenir en compte que la implantació d’aquest projecte esdevé garantir el compliment de criteris de rigor, transparència i excel·lència per a tots els processos de la UVic-UCC. Totes les fases queden registrades informàticament, signades electrònicament per part de les persones que formen part del circuit de validació i s’automatitza el sistema de publicació d’assignacions, garantint així el rigor en aspectes sensibles com és el cas de la selecció de persones, entre altres.

Val a dir que es va dur a terme una acció formativa liderada per APT juntament amb el professional encarregat de l’aplicació tècnica, dirigida a aquelles persones que inicien processos per a la petició de cobertura de llocs de treball (personal PAS i PDI). Van participar-hi un total de 30 professionals (direccions d’àrees, serveis o departaments).

La metodologia de selecció utilitzada està basada en l’assessment center (selecció per competències), seguint els criteris i les competències del perfil UVic (6) exigides per la institució i que s’avaluen anualment, tal com hem comentat a l’apartat anterior.

A continuació mostrem l’explotació de dades en relació a les places gestionades durant l’exercici 19/20, les persones inscrites i el total de candidatures revisades. Val a dir que, majoritàriament, aquestes places responen a l’oferta de places amb finançament extern, com ja es detalla als correus informatius, així com degut a situacions de baixa per IT, excedència i/o jubilació.

Processos de selecció finalitzats
Any PAS PDI
2019 17 95
2020 50 91
2021 8 14
Total urgències gestionades
Any PAS PDI
2020 14 75
2021 8 45
Persones inscrites
Any PAS PAS descartat PDI PDI descartat Total candidatures revisades
2019 135 32 460 119 638
2020 539 126 637 134 1.176

 

4. Pla de formació

El pla de formació neix arran de l'anàlisi de necessitats que es du a terme a la UVic, tan per la naturalesa dels llocs de treball com per la visió i projecció de la institució, així com la pròpia motivació del personal. Gràcies a aquesta anàlisi:

  • S’estableix la sistematització de la planificació anual del pla de formació TIC i idiomes amb diferents nivell d’especialització (anglès, francès, alemany).
  • Es dissenyen els documents reguladors de la formació. Concretament, la normativa i procediment per a les formacions dirigides a PAS i PDI, així com la carta de compromís per a la formació individual.
Tipologia Nombre de cursos Nombre d’assistents (PAS i PDI)
Oferta general 7 138
Petició específica 11 54
Idiomes 32 227
TIC 6 68
Total 56 487

 

5. Teletreball

La situació de pandèmia de la covid-19 va provocar que el Govern de la Generalitat de Catalunya prengués mesures que afectaven el conjunt de la població. El 27 d’octubre es va enviar un correu a tot el personal d’administració i serveis de la Universitat on s’informava que:  “...els directors/es de les àrees i serveis de la Universitat facilitin al màxim el teletreball a les persones que en formen part, sempre que el lloc de treball ho permeti i tot garantint l’obertura del servei i la prestació de les funcions que tenen encomanades”. 

Per aquest motiu, i per acompanyar i facilitar el seguiment d’aquest teletreball, es va crear una eina al Campus que anomenem “UTeletreball” i que permet introduir l’activitat diària i, si fos el cas, les observacions pertinents. Aquesta eina ha estat pensada per facilitar l’acompanyament en les tasques diàries i el seu seguiment.