Vés al contingut

Facultat de Medicina

Aquest ha estat el cinquè curs lectiu de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC des de la seva inauguració el setembre del 2017. En aquests moments, la Facultat  està formada per 156 PDI, 22 membres PAS i 480 estudiants. Cal dir clarament que el balanç, en conjunt, és favorable.

Durant el curs 2021-2022, la Facultat ha continuat organitzada amb la Direcció de l'Àrea Acadèmica i de l'Àrea de Gestió, que vetllen, coordinadament, pel seu bon funcionament i se'n responsabilitzen. Aquestes àrees s'han reforçat amb el nomenament del degà electe, que substituirà l'actual degà al final del curs 2022-2023 coincidint amb la graduació de la primera promoció. S'ha posat en funcionament el Programa de suport a l'estudiant, que acull i acompanya l'estudiant a la seva adaptació i, al mateix temps, identifica, de manera individualitzada, les necessitats acadèmiques, psicològiques i socials que poden aparèixer durant els estudis.

També, s'han seleccionat nous professors per impartir la docència de sisè curs. Els responsables, amb els seus equips corresponents, han estat escollits, mitjançant concursos oberts, per les comissions d'avaluació designades amb aquesta finalitat. Aquest professorat ofereix un alt nivell d'acreditació acadèmica que reforça la que ja existia a la Facultat. Alhora, s'han incorporat professors provinents de centres assistencials de la Catalunya interior. 

Per a l'assignatura de Pediatria, s'ha escollit la professora Mònica Balaguer; per a la de Bioètica, la professora Irene Cambra; per a la d'Atenció Primària, el professor Josep Vidal-Alaball; per a la d'Urgències, el professor José Zorrilla; per a la de Treball Final de Grau (TFG), el professor Roberto Elosua, i per coordinar l'assignatura de Pràctica Clínica IV, la professora Candela Solé. També han estat anomenats nous catedràtics o catedràtiques els professors i professores Elena Carreras, Marta Torrens, Xavier Montalban i Dídac Mauricio. 

D'altra banda, es continua fidel al nostre model educatiu, l'aprenentatge basat en casos clínics (ACC), en el qual els estudiants són proactius en la seva formació i en el qual el professorat actua com a facilitador de les tasques que l'estudiantat desenvolupa. És un model clar d'aprenentatge basat en qui aprèn. 

Al mateix temps, s'han ampliat els espais i l'estructura del laboratori de dissecció anatòmica i també s'han augmentat les prestacions del SECTRA. Aquestes novetats han permès millorar la formació de l'estudiantat de Medicina i també d'altres ensenyaments de la UVic-UCC i d'altres universitats. En paral·lel, s'ha ampliat el ventall d'assignatures optatives, totes impartides en llengua anglesa i que gaudeixen de molt bona acollida.

Així mateix, durant el curs 2021-2022, s'han produït dos fets transcendentals per a la Facultat de Medicina. D'una banda, l'entrada de facto en la internacionalització de la docència, amb estades a l'estranger de l'alumnat en onze centres hospitalaris associats a facultats amb les quals es té conveni. En el marc d'aquests convenis bilaterals, també s'ha acollit una estudiant incoming, que ha realitzat una estada de pràctiques a l'HUV. Aquesta ha estat la primera experiència d'èxit. 

Per altra banda, s'ha creat el nou Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i la Salut de la Catalunya Central, que tindrà un impacte important en la recerca duta a terme, entre d'altres, a la nostra universitat. 

Pel que fa a l'avaluació, es continuen escollint eines que mantenen el principi que l'avaluació dirigeix l'aprenentatge. D'aquesta manera, elements cognitius i no cognitius s'incorporen als exàmens, que indiquen als estudiants el que han d'aprendre. 

Es continua amb una estreta col·laboració amb els centres assistencials que acullen els nostres estudiants. Sempre s'ha tingut la certesa que el binomi Facultat/Sistema Sanitari està funcionant bé a la Catalunya central i que l'èxit de les pràctiques clíniques n'és el millor exponent. Una mostra d'això ha estat la I Jornada entre Centres Sanitaris i Universitaris de la Catalunya central, que ha tingut lloc a l'Hospital d'Olot, amb una gran participació de professionals, gestors i estudiants de l'àmbit de la Salut. També, amb el Departament de Salut, amb el qual tenim un conveni en marxa conjuntament amb l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), per un projecte de validació de les pràctiques de qualitat. 

L'avaluació de l'assignatura de Pràctica Clínica s'ha fet, en part, mitjançat una ACOE (avaluació clínica objectiva estructurada), que ha estat online, tant a tercer curs com a quart curs, conjuntament amb el Centre de Simulació i Seguretat del Pacient (CISARC, Manresa). Un nombre important de persones d'ambdues institucions han treballat per realitzar-les en un entorn real amb el suport virtual, i se n'han obtingut uns resultats excel·lents. 

Una novetat ha estat l'avaluació de l'assignatura de Pràctica Clínica III, que com que no s'ha pogut fer mitjançant ACOE pel fet de tenir estudiants en centres estrangers, s'ha optat per una nova eina avaluativa, l'Script Concordance Test (SCT), al qual s'ha afegit una connexió a distància amb els estudiants mitjançant una altra novetat, el Wooclap.

En resum, s'està obrint la darrera part de la consolidació d'un grau que està avançant a bon ritme i que, gràcies a totes les institucions acadèmiques i assistencials participants, es creu que s'assolirà els objectius, que concreten els eixos fonamentals que sempre s'han defensat. 

 

Ramon Pujol Farriols

Degà de la Facultat de Medicina

Escola de Doctorat

El curs 2021-2022 ha estat el tercer curs acadèmic que la UVic-UCC ha impartit el programa de Doctorat en Medicina i Ciències Biomèdiques, amb un total de cinquanta-vuit tesis inscrites.

Durant el curs 2021-2022, la majoria de doctorands han participat activament en les activitats formatives, de caràcter transversal, organitzades per l'Escola de Doctorat de la UVic-UCC. També ha tingut molt bona acollida entre els doctorands l'activitat de Journal Club, que s'organitza específicament des del programa de doctorat de Medicina i Ciències Biomèdiques, amb unes sessions mensuals de lectura crítica d'articles científics.

Per línies de recerca, hi ha hagut setze persones doctorandes en l'àmbit d'Investigació Clínica i Translacional; catorze doctorands i doctorandes en l'àmbit d'Envelliment, Cronicitat i Models d'Integració Social; nou, en Noves Estratègies Terapèutiques; nou, en Epidemiologia Clínica; cinc, en Seguretat del Pacient; tres, en Educació Mèdica, i dos, en Biologia Cel·lular i Molecular. 

També es destaca que onze doctorands han fet la tesi a temps complet amb una beca predoctoral (19 %), i quaranta-set doctorands a temps parcial (81 %), combinant-la amb l'activitat professional. Pel que fa a la internacionalització, un 16 %  dels doctorands han tingut origen internacional. 

 

Antoni Tort Bardolet

Director de l’Escola de Doctorat de la UVic-UCC