Vés al contingut

Cap d'Ordenació Acadèmica i Qualitat: Albert Montull
 


En dependència de la direcció general de l’escola, l’àrea de Qualitat i Ordenació Acadèmica té com a objectius principals: 1) vetllar per l’aplicació i el compliment de la legislació universitària vigent, i 2) dissenyar, implementar i sistematitzar un pla de garantia interna de la qualitat (SGIQ) de la formació que s’hi imparteix.  

Les tasques principals desenvolupades han estat enfocades, novament, a diversos aspectes relacionats amb el procés de desadscripció de la UPF i de federació a la UVic-UCC, a banda de les tasques que es poden considerar sistèmiques.  

Pel que fa al balanç general del curs 2022-2023, l’aspecte principal a destacar ha estat la remodelació de la unitat de Qualitat, de la qual Rosario Hernández ha passat a ser la responsable. Aquesta unitat ha liderat l’elaboració dels primers informes de seguiment de la qualitat (ISQ) dels graus i del màster universitari que s’imparteixen a Elisava, i també treballa intensament en l’adaptació del nostre sistema de qualitat (mapa de processos i procediments) a les directrius de l’SGIQ de la UVic-UCC.  

S’ha implementat, igual que ja es va fer per als estudis de grau, un sistema de recollida de la satisfacció de l’alumnat dels programes de màster i postgrau mitjançant l’app Elisava Life, que facilita i maximitza la participació de l’estudiantat per recollir mostres estadístiques significatives útils per als objectius plantejats de millora contínua de les titulacions.

També s’ha treballat en la potenciació del procés d’acreditació i la presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora —sexennis de recerca— del PDI doctor; tots dos, reconeixements importants per al quadre de professorat de l’escola.  

Cal destacar, alhora, les tasques derivades del procés formal d’aprovació, de cara al curs 2023-2024, del Programa d’Estudis Simultanis entre les titulacions de grau en Disseny i en Enginyeria de Disseny Industrial de la UVic-UCC i del programa d’Estudis Consecutius entre les titulacions de grau de la UPF i les de la UVic-UCC. 

Finalment, l’objectiu principal per al curs 2023-2024 és la implantació i la posada en marxa de la Secretaria Tècnica d’Elisava, una àrea funcional que englobarà, en una única direcció, les diverses unitats ja existents d’Ordenació Acadèmica, de Gestió Acadèmica, de Qualitat i la nova de Dades, Indicadors i Mètriques.