Vés al contingut

Amb dependència de la Direcció General de l’Escola, l’Àrea de Qualitat i Ordenació Acadèmica té com a principals objectius vetllar per l’aplicació i l’acompliment de la legislació universitària vigent, i dissenyar, implementar i sistematitzar un sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) de la formació que s’hi imparteix. 

Pel que fa al balanç general del curs 2021-2022, les principals tasques desenvolupades enguany, han estat enfocades, novament, a diferents aspectes relacionats amb el procés de desadscripció de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i de federació a la Universitat de Vic -Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), a banda de les tasques que poden considerar-se sistèmiques. 

  • El procés de federació a la UVic-UCC. Tasques relacionades amb la publicació als butlletins i repositoris oficials de la implantació i la inscripció dels nous plans d’estudis, de la conformitat al canvi de denominació d’Elisava Facultat de Disseny i Enginyeria, així com de l’adaptació dels processos i procediments a les normatives acadèmiques de la UVic-UCC. També, i com a centre federat, participació en les diferents comissions acadèmiques de la Universitat. Cal destacar, alhora, l’adaptació del règim de funcionament de les pràctiques extracurriculars dels programes de màster i postgrau i del calendari de lliurament dels fitxers acadèmics. 
  • El procés de desadscripció de la UPF. S’han gestionat les tasques derivades del procés d’extinció gradual de les titulacions de grau (amb la possibilitat d’obrir una nova edició del curs de retitulació al grau en Disseny, prevista per al curs 2022-2023), així com l’extinció de facto de les darreres titulacions de formació contínua tancades el febrer de 2022. 
  • S’ha implementat un sistema de recollida de la satisfacció de l’alumnat dels estudis de grau amb la docència rebuda mitjançant l’App Elisava Life, que facilita i maximitza la participació de l’estudiantat per tal de recollir mostres estadístiques significatives útils per als objectius plantejats de millora contínua de les titulacions. 

A banda, també s’han dut a terme altres accions importants per a l’Elisava, com ara la potenciació del procés formal d’acreditació del professorat doctor i la presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora del PDI doctor. S’ha signat el conveni d’adhesió al futur Campus de les Arts, alhora que s’està treballant en les implicacions que es deriven de l’entrada en vigor del nou marc relatiu a l’ordenació acadèmica universitària. 

Finalment, l’objectiu principal el curs 2022-2023 ha estat la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat d’Elisava a partir dels objectius i les accions de qualitat definides en el Pla estratègic 2021-2025 i d’acord amb el sistema de la UVic-UCC i allò que recull l’ordenació vigent.