Vés al contingut

Facultat de Medicina

Aquest ha estat el quart curs lectiu de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC des de la seva inauguració el setembre de 2017.  Cal dir clarament que el balanç, en el seu conjunt, és favorable. I també que des del començament es potencia tot allò que es consideren aspectes positius i se'n corregeixen d’altres tributaris de millora. Sense haver tingut pràcticament pauses, la primera promoció es graduarà d’aquí a dos cursos. Serà un moment transcendental per fer anàlisi del que haurà suposat la creació d’aquesta nova Facultat de Medicina, que pretén situar-se entre les millors de l’Estat espanyol.

A primer curs el nombre d’alumnes ha crescut notablement per tal d’aconseguir una població estable al llarg del grau. Això ha comportat esforços addicionals, tant organitzatius com docents, cosa que, tenint en compte les restriccions vigents a causa de la pandèmia, s'ha d’agrair, tant als gestors com al PDI, el PAS i l'estudiantat.

Durant el 2020-2021, la Facultat ha continuat organitzada amb la Direcció de l’Àrea Acadèmica i de l’Àrea de Gestió, que vetllen, coordinadament, pel seu bon funcionament i se'n responsabilitzen. S’han incorporat responsables d’Innovació Docent i del programa de preparació per a la prova MIR, en funció del resultat de la qual l'alumnat pot accedir a la formació de postgrau en les especialitats desitjades. També, s’han seleccionat nous professors per impartir la docència de cinquè curs. Els seus responsables, amb els equips corresponents, han estat escollits, mitjançant concursos oberts, per les comissions d’avaluació designades amb aquesta finalitat. Aquest professorat compta amb un alt nivell d’acreditació acadèmica que ve a reforçar el que ja existia a la Facultat de Medicina. Alhora, s’ha incorporat professorat provinent de centres assistencials de la Catalunya Central. Per a l’assignatura de Dermatologia, s’ha escollit la professora Gemma Martín; per a la d’Oftalmologia, el professor Josep Lamarca; per a la d’Otorrinolaringologia, el professor Xavier León; per a la de l'aparell locomotor (traumatologia i reumatologia), el professor Carles Torrens; per a la de Geriatria, el professor Jordi Amblàs, i per a la de Neurologia, el professor Xavier Montalbán.

D'altra banda, es continua fidel al model educatiu de la Facultat, l'aprenentatge basat en casos clínics (ACC), en el qual els estudiants són proactius en la seva formació i en el qual el professorat actua com a facilitador de les tasques que l'alumnat desenvolupa. És un model clar d’aprenentatge basat en qui aprèn.

Al mateix temps, s'han ampliat els espais i l’estructura del laboratori de dissecció anatòmica i també s'han augmentat les prestacions del SECTRA. Aquestes novetats han permès millorar la formació de l'estudiantat de Medicina i també d’altres ensenyaments de la UVic-UCC i d’altres universitats. En paral·lel, s’ha ampliat el ventall d’assignatures optatives, totes impartides en llengua anglesa i que gaudeixen de molt bona acollida.

Així mateix, durant el curs 2021-2022 es produiran dos fets transcendentals per a la Facultat de Medicina. D’una banda, l’entrada de facto en la internacionalització de la docència, amb estades a l’estranger de l'alumant en onze universitats amb les quals es té conveni. Per altra banda, es posarà en marxa el nou Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i la Salut a la Catalunya Central (IRIS-CC), que generarà un impacte important en la recerca duta a terme a la Facultat.

Pel que fa a l’avaluació, es continuen escollint eines que mantenen el principi que l’avaluació dirigeix l’aprenentatge. D’aquesta manera, elements cognitius i no cognitius s’incorporen als exàmens, que indiquen als estudiants el que han d’aprendre.

Tot i que la pandèmia no ha remès totalment, s'ha aconseguit mantenir la majoria d’activitats docents, de recerca i de gestió pròpies d’una facultat de medicina i amb la presencialitat més gran possible. En aquest darrer punt, es vol expressar l'agraïment als centres assistencials que acullen estudiants. Sempre s'ha tingut la certesa que el binomi facultat/sistema sanitari està funcionant bé a la Catalunya Central i que l’èxit de les pràctiques clíniques n’és el millor exponent.

L’avaluació de l’assignatura de Pràctica Clínica s’ha fet, en part, mitjançant una ACOE (avaluació clínica objectiva estructurada), que ha estat online, tant a tercer com a quart curs, conjuntament amb el Centre de Simulació i Seguretat del Pacient (CISARC, Manresa). Un nombre important de persones d’ambdues institucions han treballat per superar la dificultat de passar una prova de l’entorn real al virtual, i se n’han obtingut uns resultats excel·lents. Això no impedeix que en futures edicions es torni a l’entorn presencial, amb la possibilitat d’incloure-hi algunes estacions virtuals.

En resum, s'està obrint la darrera part de la consolidació d’un grau que està avançant a bon ritme i que, gràcies a totes les institucions acadèmiques i assistencials participants, es creu que assolirà els seus objectius, que es concreten en els eixos fonamentals que sempre s'han defensat.

 

Ramon Pujol Farriols

Degà de la Facultat de Medicina

Escola de Doctorat

El curs 2020-2021 ha estat el segon curs acadèmic que la UVic-UCC ha impartit el programa de doctorat en Medicina i Ciències Biomèdiques, amb un total de quaranta tesis inscrites, entre les quals tres de professorat de la Facultat de Medicina. Durant aquest curs, la majoria de doctorands han participat activament en les activitats formatives, de caràcter transversal, organitzades per l’Escola de Doctorat de la UVic-UCC. També hi ha tingut molt bona acollida el Journal Club, que per primera vegada s’ha organitzat específicament des del programa de doctorat en Medicina i Ciències Biomèdiques, amb unes sessions mensuals que han interessat als doctorands.

Per línies de recerca, hi ha hagut dotze persones doctorandes en l’àmbit de l’Envelliment, la Cronicitat i el Models d’Integració Social; deu doctorands i doctorandes en Investigació Clínica i Translacional; sis, en Noves Estratègies Terapèutiques; sis, en Epidemiologia Clínica; tres, en Seguretat del Pacient; dos, en Biologia Cel·lular i Molecular, i un, en Educació Mèdica.

També es destaca que quatre doctorands han fet la tesi a temps complet, amb una beca predoctoral (14%), i dinou doctorands a temps parcial (86%), combinant-la amb l'activitat professional. Pel que fa a la internacionalització, un 14% dels doctorands han tingut origen internacional.

 

Antoni Tort Bardolet

Director de l’Escola de Doctorat de la UVic-UCC