Vés al contingut

Responsable: Betlem Muñoz Gómez-Quintero

Fites més destacades durant el 2020-2021

  • Projecte e-Treball. Durant el curs 2020-2021, l'Àrea de Gestió de Persones, amb el suport de Sistemes d’Informació i el Departament de Metodologia en Ciències Socials i de la Salut, va dissenyar i desenvolupar una prova pilot de treball a distància a través de la metodologia  per objectius. Hi va participar una mostra representativa de PDI i PAS durant tot el període. Se'ls va acompanyar amb determinades accions formatives i van estar subjectes a diferents tipus d’avaluacions, focus grups i seguiments individuals per identificar l’eficiència i el retorn del teletreball. Els resultats finals van concloure que caldria implementar una nova mesura interna de flexibilitat laboral que combinés el treball a distància per al PDI i una altra per al PAS.
  • Primera fase per a la creació d’un model de gestió de persones per competències. L’objectiu va ser establir tots els llocs de treball de la institució des de la seva funcionalitat i les competències associades transversals o corporatives i específiques. Per assolir-ho, es van portar a terme entrevistes individuals i grupals per recollir informació sobre les especificitats de cada lloc i, posteriorment, implementar una eina de gamificació grupal (Management Colors) per a la identificació i descripció de les competències amb un procés de construcció col·laboratiu. 
  • Primera fase del projecte Cultura i valors de la Fundació Universitària del Bages (FUBages). En moments de canvi o transformació, els valors i el relat compartit d’una institució són una referència estable per avançar i prendre decisions. Les persones d’una institució comparteixen valors, experiències i relacions. Conèixer i verbalitzar tots aquests elements ajuda a viure’ls conscientment. Per això, des de Gestió de Persones, i Comunicació i Màrqueting es va dissenyar i implantar un procés participatiu per identificar i descriure la cultura i els valors que comparteixen el col·lectiu de persones que treballen a la FUBages. Una vegada es varen consensuar els valors institucionals, es va engegar la segona fase per a la identificació de comportaments que permeti potenciar el paper conscient dels ambaixadors de valors i alinear altres accions institucionals a la cultura.
  • Programa específic de desenvolupament professional per a una nova figura a la institució: les coordinacions del PAS. Es porta a terme la primera jornada anual de coordinadors/es i es defineixen les bases funcionals i competencials sobre el nou rol, que s'acompanyarà d'un itinerari de formació i desenvolupament específic per assolir els reptes de la nova comesa i ajudar a la seva consolidació dins l’estructura organitzativa.
  • Sistema de retribució flexible, amb la contractació d’una assegurança mèdica com a col·lectiu. D’aquesta manera es pretenen potenciar altres beneficis socials pel fet de formar part de la institució. 


Es presenta el Pla director de persones (2021-2023), el propòsit del qual és recollir les intencions de present i futur de la institució en l'àmbit de les persones, en un moment de reflexió interna sobre què ha passat, què està passant i què hauria de passar en aquest àmbit. El Pla s’articula a través de quatre eixos de treball: tenir agilitat de resposta, reforçar el propòsit de la institució, tenir referents, i oferir una gestió que atengui la diversitat i l’ésser com a individu.